Huurovereenkomst

Huurovereenkomst Tapwagen

Verhuurder Tap-koelwagen Van Oerle met maatschappelijke zetel gevestigd te 2340 Beerse, Antwerpseweg 169, met als zaakvoerder Jeroen Van Oerle en ondernemingnummer 0875317409

 

Geeft in huur aan,

Huurders:

 • Naam:…………………………………………………………………………………………………
 • Adres en nr:……………………………………………………………………………………….
 • Postcode en gemeente:………………………………………………………………………
 • Telefoon:……………………………………………………………………………………………
 • Gsm:…………………………………………………………………………………………………..
 • Ondernemingsnr:……………………………………………………………………………….

 

Leveringsgegevens:

 • Adres en nr:
 • Gemeente:
 • Datum evenement:
 • Leveringsdatum:
 • Datum ophaling:

Facturatieadres indien verschillend van bovenstaand adres huurders

 • Naam:
 • Adres en nr:
 • Postcode en gemeente:
 • Ondernemingsnr:

De huurders verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden van de verhuurder. Deze algemene voorwaarden zijn bijgevoegd bij de overeenkomst. Deze algemene voorwaarden blijven van toepassing tot andersluidende schriftelijke melding door Tap-koelwagen Van Oerle.

Prijsafspraak:

Tapwagen:………………………………………………………………………………………………………..

Huurprijs:…………………………………………………………………………………………………………..

Transport:…………………………………………………………………………………………………………

Totaalprijs exl BTW:…………………………………………………………………………………………..

Opmerkingen:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Algemene Voorwaarden

 1. Alle commerciële relaties tussen Tapwagen Van oerle en de klant worden beheerst door onderstaande algemene gegevens. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere bestelling, alsook op iedere overeenkomst met ons. Door het plaatsen van de order, erkent de klant kennis te hebben gemaakt met de algemene voorwaarden en ze zonder voorbehoud aanvaard te hebben. Tevens ziet de klant af van zijn eigen voorwaarden.
 2. Behoudens speciale onderlinge afspraak op de bestelbon,dient er op iedere bestelling een voorschot betaald te worden.
 3. Alle klachten moeten door de klant per aangetekend schrijven binnen de vijf dagen na levering.
 4. Onze facturen zijn contant, betaalbaar te Beerse of indien anders afgesproken met Mr Van Oerle, dit moet ook dan vermeld staan op de overeenkomst. Bij niet betaling binnen de 14 dagen na ontvangst van ons factuur zal er zonder ingebrekestelling een intrest van 1% per maand verschuldigd zijn.
 5. Annulering door huurder kan alleen schriftelijk met opgave van reden. Annulering binnen de 8 dagen na reservering is schadeloos. Bij annulering 10 dagen voor het evenement zal het voorschot dienen als tegemoetkoming van het verliezen van de gereserveerde datum.
 6. De prijzen worden opgegeven op de offerte, e-mail,… zijn steeds excl. BTW tenzij anders vermeld.
 7. De huurder is volledig verantwoordelijk voor alle schade of diefstal gedurende gans de huurperiode, ongeacht de leveringplaats welke door de huurder bepaald werd.
 8. Het verhuurde materiaal wordt geleverd in perfecte staat en volledig conform de bestelbon. De klant wordt daarom verzocht het ontvangen materiaal zorgvuldig na te kijken en ons uiterlijk twee uur na inontvangstneming te verwittigen indien er enig gebrek of tekort wordt vastgesteld. Deze verwittigingen kunnen op het nummer +32495225160
 9. De klant is gehouden als een goede huisvader voor de bewaring en het behoud van de geleende materialen te zorgen en zal deze in perfecte staat teruggeven na het evenement. Elke beschadiging of gebrek gelieve dit te melden aan Tap-koelwagen Van Oerle.
 10.   Bij het verlies zullende verloren goederen aangerekend worden aan nieuwwaarde.
 11.   Bij ongeval of Diefstal verklaart de huurder, de politie en Tap-koelwagen  Van Oerle direct te verwittigen.
 12.  Alle herstellingen die een gevolg zijn van een verkeerd gebruik, verlies of diefstal of beschadiging zullen de klant aangerekend worden, evenals de schoonmaakkosten van onvoldoende gereinigde materialen.
 13.  De klant is de enige verantwoordelijke voor elk gebruik van de materialen.
 14.  Onderverhuring of huuroverdracht is ten strengste verboden zonder schriftelijke toelating van de verhuurder.
 15.  De afhaling van de materialen worden van te voren afgesproken en uiteraard vermeld op de overeenkomst.
 16.  Het gebruik en voorziening van elektriciteit is ten laste van de huurder of organisator.
 17.  De tapwagen wordt door ons voorzien van een distelslot.
 18.  De levering zal gebeuren op de dag en het tijdstip dat afgesproken is in de bestelbon of mail.
 19.  De huurder moet aanwezig zijn bij het in ontvangst nemen van de gehuurde materialen.

 

Overeenkomst opgemaakt te …………………….. op ………………………

 Voor akkoord                                                    Voor akkoord

Handtekening verhuurder                               Handtekening huurder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tap-Koelwagen Jeroen Van Oerle, Antwerpseweg 169, 2340 Beerse BE 0875317409

Top